Us informem que el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (DOGC de 7 de maig) preveu una mesura concreta d'ajuts directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit d'ocupació.

L'objecte d'aquesta mesura és regular uns ajuts extraordinaris per algunes administracions locals de Catalunya incloses a l’annex del Decret Llei (Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, etc) per impulsar l'elaboració i execució dels Plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l'àmbit de l'ocupació, mitjançant uns ajuts econòmics adreçats a finançar els costos que se'n derivin.

Els projectes subvencionables inclouen dues actuacions, que són:

  • La contractació laboral de tècnics o tècniques per executar, coordinar i fer el seguiment del Pla. Aquestes persones han d'haver estat inscrites com a demandants d'ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universitària oficial vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, si no hi està vinculada, ha d'acreditar una experiència laboral relacionada amb la tasca, d'un mínim de 3 anys.

    Són subvencionables els costos laborals d'aquesta contractació, per un import de 34.400,00 euros per persona. Aquesta quantia es correspon a 12 mesos d'execució, per un contracte a jornada completa. Té el caràcter de retribució mínima, i inclou el salari brut mensual, més el prorrateig de les pagues extraordinàries i les despeses de la cotització empresarial.
     
  • L'elaboració del Pla mitjançant la contractació d'una persona tècnica, o la dedicació d'una persona experta de la pròpia entitat assignada a aquesta tasca. En cas de nova contractació la persona ha d'haver estat inscrita com a demandant d'ocupació abans de la contractació i tenir una titulació universitària oficial, la qual ha d'estar vinculada a la tasca a desenvolupar, o bé, malgrat no estigui vinculada, acrediti una experiència laboral relacionada amb la tasca, d'un mínim de 3 anys. En el cas que la tasca sigui assumida per una persona tècnica de la pròpia entitat, ha de constar un encàrrec específic d'aquestes funcions.

Aquest contracte pot ser substituït per la contractació d'un servei de consultoria i assistència com a suport a l'elaboració del pla de reactivació socioeconòmica COVID-19.

L'import màxim de l'ajut és de 34.400,00 euros.

Caldrà estar amatent a si les administracions locals indicades abans del 29 de maig s’acullen a la possibilitat d’aquestes subvencions i s’obren posteriorment les possibles contractacions de tècnics, tècniques o serveis de consultoria i assistència.

Per a més informació  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf

Compartir