Dins de les mesures urgents adoptades per fer front a l’impacte del COVID-19,  regulades pel RD-llei 7/2020, es contempla una flexibilització en l’ajornament de l’ingrés de deutes tributaris.

 

Quins deutes poden ajornar-se?

Els deutes corresponents a aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que hagin de presentar-se entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (ambdós inclosos) que tinguin una quantia inferior a 30.000 €.

Fins i tot, es permet l’ajornament de deutes que habitualment estan excloses d’aquesta possibilitat, com és el cas de les deutes derivades de retencions i ingressos a compte, tributs repercutits i pagament fraccionats de l’Impost sobre Societats.

 

Qui pot sol·licitar aquest ajornament?

El deutor ha de ser una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a  6.010.121,04 euros a l’any 2019.

 

Fins quan es poden ajornar els deutes?

El termini de l’ajornament serà de 6 mesos.

 

Es cobren interessos per l’ajornament?

No es meritaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

 

Com s’ha de sol·licitar l’ajornament?

L’Agència Estatal de l’Administració Tributària ha publicat a la seva pàgina web les instruccions per a sol·licitar l’ajornament.

Podeu consultar-les a l’enllaç següent:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml

 

Per a qualsevol dubte sobre aspectes fiscals exclusivament professionals, pots posar-te en contacte amb el nostre servei d’assessoria fiscal. Es tracta d’un servei gratuït, que en aquests moments només s’efectua telefònicament. Es pot demanar a l’adreça electrònica assessorament@juridic.eic.cat.

Compartir