En relació amb els dubtes plantejats pel fet del retorn a l’activitat laboral el proper dia 14 d’abril, cal destacar:

1.- El Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, va establir per a les persones treballadores per compte aliena un “permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive”.

2.- Aquest permís no era obligatori per a les persones autònomes ni per les que podien desenvolupar teletreball, que han pogut continuar amb la seva activitat durant aquest període.

3.- El dia 14 d’abril és el primer dia laborable posterior a la finalització d’aquest termini de tancament obligatori de les activitats no essencials, per la qual cosa els treballadors per compte aliena tornen a la situació anterior al 30 de març.

4.- Cal recordar la conveniència d’omplir el certificat autorresponsable de desplaçaments.

5.- Segueixen estan prohibides les activitats recollides a l’article 10 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març (obertura al públic de museus, gimnasos, bars i, en general, locals i establiments minoristes amb excepcions).

6.- I cal incorporar la suspensió per a les obres, regulada a l’Ordre SND/340/2020, de 12 de abril:

Artículo único. Medidas excepcionales en materia de obras de intervención en edificios existentes.

1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales.

2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.

3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.

7.- El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha fet públiques una sèrie de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf

 

Compartir